Standsningspåbud udstedt af Aalborg Historiske Museum mod City-Ejendomme Aalborg – hvad er op og ned i denne historie?

Standsningspåbud udstedt af Aalborg Historiske Museum mod City-Ejendomme Aalborg – hvad er op og ned i denne historie?

DR har d. 27/9-2020 publiceret en artikel på deres hjemmeside, hvor Aalborg Historiske Museum har valgt at stå frem og udtale, at de har udstedt 6 standsningspåbud mod vores firma City-Ejendomme Aalborg, og at City-Ejendomme Aalborg er skyld i, at ”kulturarv er gået tabt”.

En debat, der hos læseren vækker undren, forargelse og afstandtagen mod vores virke.

Vi vil derfor gerne prøve at give vores version af sagen, idet journalisterne bag artiklen ikke har haft en interesse heri.

Mange vil formentlig gerne vide, hvorfor der er givet 6 standsningspåbud.

Ja, den korte version er ifølge det lokale museum, at vi ikke har overholdt Museumsloven, og de mener ligeledes, at det har påvirket væsentlige fortidsminder.

Disse påstande er på intet tidspunkt blevet forelagt City-Ejendomme Aalborg, hverken af det lokale historiske museum eller Kulturstyrelsen. Vi kunne godt tænke os at få disse urigtige påstande dokumenteret.

Vi vil gerne gøre vores læsere opmærksomme på en kritisk rapport, Rigsrevisionen har udarbejdet i 2017 omkring den måde, de lokale historiske museer forvalter Museumsloven på. Måske det er på tide, at de gransker egne metoder!

https://www.ft.dk/statsrevisor/20171/beretning/sb14/bilag/1/1871349.pdf?fbclid=IwAR2YwKt1ZuwWshL-UIzBY4ooQW7uevW863OgO4hFUKpYH3RccCdoB8ix9io

Kort ridset op handler kritikken om følgende:

  1. Kulturministeriets forvaltning af de arkæologiske undersøgelser er utilfredsstillende.
  2. Slots- og Kulturstyrelsen har p.t. kun udarbejdet 55 % af de planlagte strategier, der skal bruges af såvel styrelsen som museerne til at vurdere, hvad der er væsentlig ny viden og dermed, om der skal gennemføres en arkæologisk undersøgelse.
  3. Konsekvensen er, at museerne i vid udstrækning selv opstiller kriterier for, hvornår et fortidsminde skal omfattes af en undersøgelse. Det indebærer desuden en risiko for, at der gennemføres for mange eller for omfattende arkæologiske undersøgelser, og dermed er udgifterne til undersøgelserne unødvendigt store.
  4. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som indeholder retningslinjer for, hvordan et budget udarbejdes. Vejledningen indeholder dog ikke dækkende budgetforudsætninger, hvorfor budgetlægningen i vid udstrækning er overladt til museernes eget skøn.
  5. Konsekvensen er, at museerne i mange tilfælde overbudgetterer med op mod 150-200 %. Den markante overbudgettering indebærer dermed en risiko for, at bygge- og anlægsprojekter ikke gennemføres eller ændres unødvendigt.
  6. Museernes revisorer har ikke gennemgået forretningsgange og faktureringer vedrørende undersøgelserne på 10 ud af 27 museer de seneste 5 år. Dermed er der risiko for, at faktureringerne til bygherrerne ikke er rigtige, og at bygherrerne ikke kun dækker de nødvendige omkostninger, som forudsat i museumsloven.

Måske ved den enkelte læser ikke, at det er grundejeren, der selv skal betale for de arkæologiske udgravninger på egen grund. Dvs. det er ikke kun veletablerede firmaer, der selv skal betalte for en evt. arkæologisk udgravning – det er også den nystartede entreprenør og mindre virksomheder, der kan få hele sit eksistensgrundlag ødelagt af et budget, der er sat alt for højt. Se nedenstående links.

City-Ejendomme Aalborg ejer flere ejendomme i Aalborg midtby og i det absolutte centrum. Vi har renoveret mange ejendomme med respekt og har dermed haft Aalborg Historiske Museum med på sidelinjen under mange af vores renoveringer. Derfor ved vi godt, hvordan Museumsloven fungerer, og vi ved også, hvordan det lokale historiske museum arbejder og tolker/håndterer Museumsloven.

Faktisk har City-Ejendomme Aalborg bidraget økonomisk med over 7 millioner kroner til Aalborg Historiske Museum og deres arbejder i Aalborg midtby og et tilsvarende beløb i tabte lejeindtægter, mens de arkæologiske arbejder har stået på. En tidsplan overholdes sjældent, hvorfor planlægning med nye lejere omkring indflytning er stort set umulig.

Det burde være interessant for en objektiv journalist at undersøge, om det kunne være det lokale historiske museum, der forvalter og fortolker Museumsloven forkert? Hvorfor har de haft behov for at udstede 6 standsningspåbud? Er det blevet en personlig hetz mod City-Ejendomme Aalborg? Og deres måde at anvende deres magt mod en bygherre, der ønsker åbenhed og argumentation fra museet side om, hvad det er de mener, der gøres forkert?

Der vil altid være to sider af samme sag! Vi håber, at denne debat vil få yderligere fokus og bevågenhed, og der vil komme yderligere fokus på det urimelige i, at det er ejeren af den jord, hvor det lokale historiske museum ønsker at foretage en arkæologisk undersøgelse, der skal betale for denne undersøgelse. En arkæologisk undersøgelse foretaget ud fra en samfundsmæssig interesse, hvorfor vi mener, det bør være en udgift, der i stedet bør afholdes af staten.

https://www.tv2nord.dk/aalborg/dyre-fortidsminder-politiker-vil-have-reglerne-aendret?fbclid=IwAR1wYi2ZTOeGsZif26RkVyhD2DqGDUd77qNCs6Gb_sOWE_8bLNM-0kyDtzI

https://www.tv2nord.dk/aalborg/dyre-fortidsminder-politiker-vil-have-reglerne-aendret?fbclid=IwAR3QVqOmDgRpnYb-bfOzFamZf9frz-c-Em3i7MWgUiPTeCH3tEI8-l0iZW0

https://www.tv2nord.dk/aalborg/entreprenorer-mister-talmodigheden-arkaeologiske-udgravninger-er-dyre?fbclid=IwAR1odqi3SFbyghJMBNF5XGi9Cc0pD1SzE90CpSCNcq6XjtcnD-RLNm6nXps

Vi mener desuden, det er en ensporet og unuanceret debat, der er startet af DR4 Nordjylland, og det falder os meget for brystet, at al den korrespondance City-Ejendomme Aalborg har tilsendt journalisten, denne har han ikke haft interesse i hverken at læse eller kommentere. Derudover er det ikke korrekt, når der nævnes, at Hans Andersen ikke har ønsket at udtale sig.

Det er ikke en objektiv måde at lave journalistik på, og det klæder ikke DR at lave denne form for journalistik, der efter vores opfattelse er grænsende til injurier.

Ifølge Dansk Journalistforbund defineres god journalistik således (direkte gengivet fra https://journalistforbundet.dk/journalisterne-i-dj/foreningen/hvad-er-journalistik?fbclid=IwAR2B0AjLo2Wd8iwggzaBC_3BIyDD2RMqSvVEucYOIKTwozHchQRXLKZ9h-k):

”Her er vores definition på god og uafhængig journalistik. Altså det vi kæmper for.

Journalistik er i sin essens – uanset målgruppen – at indsamle, kritisk vurdere og forståeligt formidle så objektiv information som muligt.

Det er journalistikkens kerneopgave i respekt for fagets etiske regler at holde øje med, om magthavere og ansvarlige på alle områder overholder lovgivning, gældende regler og deres egne normer.

For at sikre troværdighed i formidlingen er det afgørende, at journalisten arbejder uafhængigt af egne og udefra kommende politiske og økonomiske, interesser og udfører sit job frit og ansvarligt – kun begrænset af mediets egne formulerede etiske regler og lovgivningen.

Målet er at oplyse borgerne og dermed give dem grundlag for at tage stilling og agere i samfundet og privatlivet.”

Vi deltager gerne i debatten og dette på et sagligt og fagligt korrekt grundlag.

Aalborg d. 29. september 2020

City-Ejendomme Aalborg

Læs flere indlæg